Политика за защита на личните данни при кандидатстване за работа

Desizo Monni зачита неприкосновеността на личния живот на лицата, които кандидатстват за работа и в максимална степен гарантира защитата на личните Ви данни, обработвани в процеса по реализиране на подбора.

Чрез секция „Кариери“ в своя сайт desizomonni.com, Desizo Monni предоставя възможност за търсене на обяви за свободни работни места в Desizo Monni, Monni, Димитров и изпращане на кандидатури по обявени позиции за работа чрез формуляр с възможност за прикачване на автобиография и други документи за търсене от външен файл.

Прочетете този документ внимателно. Той съдържа Условията и Политиката за защита на личните Ви данни при кандидатстване за работа през сайта desizomonni.com. Услугите, предоставяни в сайта са достъпни без регистрация и използването им ще се счита за израз на съгласие с тези Условия и Политика. Съгласието се изразява със самото започване на ползването на Услугите. Ако не сте съгласни с настоящите Политика и Условия, нямаме техническа възможност да Ви предоставим Услугите в сайта и поради това, не би следвало да използвате предоставяните в този сайт услуги за кандидатстване за работни позиции.

За да ползвате Услугите, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен да сключите договор. Desizo Monni не носи отговорност в случай на ползване на Услугите от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност.

Във връзка с предоставяните Услуги Desizo Monni обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни, с която можете да се запознаете тук. Тази политика е неразделна част от настоящия документ.

Можете да се свържете с нас на:

Десизо Монни Ритейл АД
Централен офис: Плевен 5800, България, Гривишко Шосе 6
Тел:  +359 64 830390
Email: office@desizomonni.com

За краткост Десизо Монни Ритейл АД се нарича в текста „Desizo Monni“.

Desizo Monni не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или Услугите.

Данни, които събираме при кандидатстване за работа

При кандидатстване Вие сами решавате каква информация да изпратите. В изпратените до нас автобиография и/или мотивационно писмо и други документи могат да се включват данни като, но не само:

 • три имена;
 • дата на раждане;
 • адрес на електронната Ви поща;
 • телефон за контакт;
 • фотография, предоставена от Вас;
 • данни за трудовия Ви и осигурителен стаж и професионален опит преди сключване на трудовия договор;
 • данни за Вашето образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността;
 • данни за стажа Ви по специалността, когато за длъжността, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;
 • адрес;
 • данни за Ваши лични предпочитания, интереси, поведение
 • други данни, отнасящи се до Вас, които Вие по Ваша преценка сте решили да включите в изпращаните от Вас документи, както и когато предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.

При изпращане на CV (Автобиография) Вие избирате желания файл от компютъра си, който да прикачите. В случай, че кандидатствате през страницата със списъка с всички позиции, задължително трябва да попълните и за коя позиция кандидатствате.

По желание можете да прикачите и допълнителни документи като мотивационно писмо, портфолио или други като изберете желания файл от компютъра си, който да прикачите.

Вие сте длъжни да проверите и оцените на своя отговорност и за своя сметка точността, пълнотата и релевантността на изпращаната от Вас информация.

Вие гарантирате, че имате право да използвате съдържанието, което изпращате, както и че то не противоречи на тези Условия или на закона. В случай че това не е така, носите отговорност за всички вреди, които произтекат от това.

Данни, които не трябва да изпращате

Услугите на Desizo Monni и предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента.

Вие се задължавате да не изпращате чрез Сайта под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и/или чувствителни данни, като:

 • данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.
 • документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.

Също така, информацията, която изпращате посредством Сайта, не може да съдържа:

 • непълни, неверни или погрешни данни
 • информация от името на трети лица без тяхно съгласие
 • материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица и/или на действащата нормативна уредба, включително основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.;
 • съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна.
 • информация, която е под закрилата на авторското право, освен ако Потребителят е собственик на тези права или има разрешение от собственика да ги разпространява;
 • информация, която съдържа търговски тайни, освен ако Потребителят не ги притежава или има разрешение от собственика;
 • информация, която нарушава права върху интелектуална собственост на други лица или правата, свързани със защитата на личните данни на други лица;
 • информация, съдържаща вируси, троянски коне, червеи, бомби със закъснител, “cancelbots” или да извършва други действия, които са предназначени да причиняват щети, загуби от намеса, подмолни пречки или разрушаване на системата, базата данни или информацията и/или са насочени към извличане и употреба на чужда информация, претоварване на електронната поща, разрушаване на информацията;

Вие не бива да изпращате каквито и да е от горепосочените данни и документи през Сайта. Предоставянето на такава информация е изцяло на риск и отговорност на предоставящото я лице.

Как използваме данните:

Desizo Monni обработва данните, изброени в предходната точка, на основание законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за определена позиция, отговарящи на определените от Desizo Monni критерии за заемането й. Обработваме данните въз основа на Вашето съгласие, изразено ясно и недвусмислено в етапа на кандидатстване за определена позиция/обява със следните цели:

 • Да идентифицираме лицата, които кандидатстват;
 • Да осъществим контакт с Вас с цел провеждане на срещи и интервюта, с оглед заявената кандидатура и/или изпращане на оферта за работа;
 • Да проведем интервю/среща, свързани с представени от Вас данни, касаещи професионалния Ви опит и изразеното желание да работите по конкретна длъжност;
 • Да извършим анализ и преценка на изложените от Вас данни в автобиографията и/или мотивационното писмо и други, предоставени от Вас документи, впечатленията от проведените с Вас срещи/интервюта, за да вземем обосновано решене за наемането Ви за съответната позиция;
 • Да се свържем с Вас, за да ви поканим на среща/интервю, за позиция, за която не сте кандидатствали, но сме преценили, че е подходяща за Вас и може да имате интерес;

Как споделяме данни

Можем да предоставяме Ваши данни в изпълнение на свои законови задължения, за да съдействаме при осъществяване на контролните/властническите им правомощия, а именно:

 • На компетентни органи, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита от дискриминация, Инспекцията по труда, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред е възможно да предоставим данни за проведени интервюта, данни от автобиографии и/или мотивационни писма;

Срок за съхранение на личните Ви данни

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване на нашия уебсайт в секция „Кариери“, включени по Ваш избор в изпратените до нас автобиография, мотивационно писмо и/или други изпратени от Вас документи, се съхраняват за срок от 6 месеца;

Ако кандидатурата ви не бъде одобрена, Вашите данни се изтриват след приключване на процеса по кандидатстване. Това по правило се случва 3 месеца след изпращането на отказ на вашата кандидатура. Същото важи, ако оттеглите кандидатурата си.

Упражняване на вашите права и връзка с нас

Имате право да получите информация, както и на достъп до всички лични данни, които сте ни предоставили, или които съхраняваме за вас.

Освен това, имате право да оттеглите вече дадено съгласие или да заявите коригиране, допълване или изтриване на личните ви данни, ако няма необходимост повече да съхраняваме данните (например, тъй като данните повече не са необходими за решението за назначаване или, тъй като Вие възразявате срещу съгласието).

За да упражните правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от Desizo Monni е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите по начините, посочени в тази Политика за поверителност. Вашето искане следва да съдържа достатъчно данни, за да може да бъдете безспорно идентифициран и координати за обратна връзка.

Desizo Monni ще разгледа своевременно Вашето искане и ще Ви отговори.

В зависимост от искането и с оглед изпълнение задълженията на Desizo Monni за защита на личните Ви данни от нерегламентирано разкриване, Desizo Monni има право да поиска лично предаване на писмения отговор или да определи друг начин за доставяне, гарантиращ сигурността на информацията в него.

Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Desizo Monni и какви са последиците от това

За да вземем обосновано решене за наемането Ви за съответната позиция Desizo Monni следва да обработва данните по раздел 1 от тази Политика за поверителност при кандидатстване за работа.

В тази връзка обработването на посочените данни е задължителна предпоставка за наемането Ви на работа в Desizo Monni. Съответно последиците от непредоставяне на тези данни биха препятствали възможността Ви да презентирате професионалния си опит и възможности и да станете част от екипа на Desizo Monni.

Свържете се с нас

Можете да се свържете с нас по имейл office@desizomonni.com. Цялата кореспонденция се третира като поверителна. При получаване на съобщение от Вас наш представител ще се свърже с Вас в разумен срок, за да отговори на въпросите и притесненията ви. Целта ни е всички Ваши проблеми да се разрешават в срок и по ефективен начин

Криптиране

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим в максимална степен Вашите данни от нежелан достъп. Наред със защитата на оперативната среда ние използваме методи за криптиране. Посочената от Вас информация се предава в криптирана форма чрез SSL-протокол (Secure Socket Layer) и се проверява автентичността, за да може да бъде предотвратена злоупотреба с данните от страна на трети страни. Това можете да разберете по факта, че на статус лентата на Вашия браузър има символ затворен катинар и редът с адреса започва с „https“.

Политика за „бисквитките“

Във връзка с нашите услуги използваме и позволяваме на определени компании да използват уеб отметки, бисквитки и други подобни технологии („автоматични инструменти за събиране на данни“). Правим всичко това, за да подобрим потребителския ви опит като разберем как използвате нашите услуги, за да активираме персонални функции и съдържание, да оптимизираме маркетинговата си дейност и рекламите, както и за да Ви показваме интернет реклами, съобразени с Вашите интереси.

За повече информация вижте как използваме инструментите за автоматично събиране на данни.

За подробности относно как да се откажете от насочвани реклами и повече информация по темата, посетете Вашият избор относно автоматичното събиране на данни и онлайн проследяването.

Промени в Условията и нашата Политика за защита на личните данни при кандидатстване за работа

Desizo Monni запазва правото си да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без да е необходимо предварително предупреждение.

Настоящите Условия е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на Услуги или при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведени до Вашето знание и публикувани тук.

В случай на промяна на нашата Политика за защита на личните данни при кандидатстване за работа, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако направим важни промени в Политиката за защита на личните данни при кандидатстване за работа, които съществено изменят практиките ни за поверителност, ще ви уведомим чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на страниците ни в социалните медии, преди да влязат в сила промените. Последната актуализация на тази Политика за защита на личните данни е от юни 2018г.

bg_BG
en_US bg_BG