томбола награди сватба

ТОМБОЛА

Честито! Ако си закупил костюм от Desizo Monni Milano и си бил или ще бъдеш младоженец, то имаш страхотната възможност да спечелиш една от нашите награди!

костюм за сватба

Участвай!

Имаш ли любима снимка от своята сватба? Изпрати ни снимките, попълни формата за участие по-долу и участвай за една от страхотните нахради, които ще бъдат изтеглени на 01.10.2021 година. 

СПЕЧЕЛИ!

5 плажни кърпи от последната колекция на марката Desizo Monni Milano, всяка на стойснот 95лв с уникален принт.
3 подаръчни ваучера, всеки на стойност 150лв за закупуване на артикули от магазини Desizo Monni.
1 предметна награда – IPhone SE 

томбола награди 2021

Регистрирай се! Въведи име,твоя мобилен телефонен номер и прикачи снимки или изпратете всички данни на e-mail info@desizomonni.com


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА НА „НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ“

1. ОРГАНИЗАТОР
1.1. Промоционалната игра „НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ“, наричана по-долу за краткост „Играта“, се организира и осъществява от „Десизо Монни Ритейл ” АД, с ЕИК 204244826 (наричано по-долу за краткост „Организатор“). Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.
1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: www.desizomonni.com/promo-police. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.
1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на www.desizomonni.com. Участниците поемат задължение да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.
1.4. Участието в Играта е обвързано с покупка. За повече информация, вижте по-долу Раздел 5. „НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА“.
1.5. Играта се организира с рекламна цел – за популяризиране търговската марка на Организатора – „Desizo Monni MIlano“.
2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
2.1. Играта стартира, считано от 00:00 часа на 23.07.2021г. и продължава до 23:59 часа на 30.09.2021г.
2.2. Играта се провежда на територията на цялата страна. Покупките от всеки един търговски обект в страната, когато отговарят на условията на настоящите Правила, дават право на участие в Играта. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.
3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Играта не могат да участват лица, работещи за Организатора или Изпълнителя, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.
4. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ
4.1. В Играта участват продукти с търговска марка “Desizo Monni“.
4.2. Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.
5. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
5.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:
Стъпка 1 :
Да е закупил на церемониален костюм с търговска марка „Desizo Monni“ от търговски обект в страната;
Стъпка 2 :
Да изпрати, чрез формата в страницата своя най-любима снимка с костюма от своето събитие – сватба, бал, кръщене или друг повод, като впише своите две имена, повод на снимката и година (Пример: И.Иванов, Моята сватба 2021г). След изпращане на снимката, потребителя дава съгласие, снимката да бъде публикуване в предстояща секция „Доволни клиенти“, която ще бъде видима в сайта www.desizomonni.com
При регистрация на интернет страницата на Играта участникът следва да попълни всички задължителни полета, а именно:
а) номер на мобилен телефонен;
б) две имена и събитие в което е участвал
в) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Официалните правила на Промоционалната играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че е съгласен изпратените снимки да бъдат публикувани в секция “Доволни клиенти”
5.2. Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни само към едно лице.
6. НАГРАДИ
6.1. Наградите в Играта са:
6.1.1 . МАЛКА НАГРАДА: Предметна награда, в размер на 95 лв. под формата на предметна награда – плажна кърпа от последната колекция на марката „Beachwear“. Общо, за целия период на Играта, ще бъдат раздадени 5 плажни кърпи награди от по 95 лв. всяка.
6.1.2 . ВТОРА НАГРАДА: Парична награда, в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева) под формата на подаръчен ваучер, който може да се използва в магазини Desizo Monni Milano. Общо, за целия период на Играта, ще бъдат раздадени 3 подаръчни ваучера от по 150 лв.
6.1.3 . ГОЛЯМА НАГРАДА: Предметна награна IPhone SE
6.2. Уведомяваме Ви, че получаването на награда по т.6.1.1, по 6.1.2, по 6.1.3 подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печелиш да бъде прекратено от Организатора, като в този случай отпада и правото му да получи спечелената награда.
6.3. Не се допуска замяната на спечелена предметна награда за паричната ѝ равностойност, нито други замени.
7. ТЕГЛЕНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ
7.1. Общи правила за трите вида награди:
7.1.1. Един участник има право да спечели една награда с едно коректно регистриране за периода на Играта.
7.1.2. Един участник има право да спечели само по една награда от вид за целия период на Играта.
7.2. Теглене на печелившите
7.2.1. На 01.10.2021 година, чрез публично софтуер, се теглят печелившите за всеки вид награди, измежду всички участници, успешно регистрирали се за участие в Играта до този момент и отговарящи на условията на Играта.
7.2.2. Когато печелившите участници са направили регистрацията си чрез сайта на Играта, същите ще бъдат известени чрез телефонно обаждане. В срок от 5 дни след обаждането, ще трябва да посочат: три имена, ЕГН, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.
7.2.3. Освен печелившите участници, ще бъдат изтеглени и 5 (пет) резерви. В случай, че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си в посочения срок, както е описано в т.7.2.2, съответно в т.7.2.3; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в точки т.7.2.2, съответно в т.7.2.3 начин, с първия по ред резервен печеливш за съответното теглене, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т.7.2.2 или в т. 7.2.3 начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: трите имена, точен адрес и телефон за връзка.
8. ДОСТАВКА НА НАГРАДИТЕ
8.1. Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 45 дни след предоставяне на необходимата информация. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата. 8.2. Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Не се допуска получаването на наградата от друго лице.
9. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИК
9.1. Организаторът и Изпълнителят не гарантират, че достъпът до интернет страницата на Играта www.desizomonni.com и възможността за регистрация за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.
9.2. Изпълнителят не носи отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Изпълнителя. Също така, Изпълнителят не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.
9.3. Изпълнителят не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите. 9.4. Изпълнителят не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Игра, които са или не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл от страна на Организатора, съответно Изпълнителя.
9.5 . Изпълнителят не носи отговорност и не дължат обезщетение на лица, чийто снимки е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това. 9.6. Изпълнителят не са длъжни да водят кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.
9.7. Изпълнителят не носи отговорност за грешки, свързани със забавени доставки или недоставяне на награди, причинени от неправилно посочване или грешки в посочения от участника в Играта адрес, на който е била изпратена наградата. Не се носи отговорност и при промяна на адреса на участника или промяна в други данни, които правят невъзможно изпращането на наградата до него, както и за невъзможността да се получи или неполучаването на наградата от участника поради друга причина у него. В тези случаи печелившият участник губи правото си да получи наградата.
9.8 . Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Изпълнителя са предвидени с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от Изпълнителя не е основание за ангажиране отговорността на тези лица.
9.9. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът, съответно Изпълнителят си запазват правото да дисквалифицира съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.
9.10. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.
10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
10.1 . Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Играта се обявява на www.desizomonni.com, с което участието на лицата се прекратява автоматично.
11 . ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
11 .1. Организаторът на играта е администратор на личните данни, а Изпълнителят е обработващ личните данни, които се предоставят при участие в Играта. 11.2. С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с Политиката за поверителност от съответния участник в Игра се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Изпълнителя за целите на играта. Анонимизацията на данните води до невъзможност за идентифициране на субекта и в този смисъл, същите съгласно действащото законодателство не се считат за лични данни.
11.3. Личните данни, предоставени от участниците се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават, както лично от Организатора, така и от името на Изпълнителя, съгласно писмените инструкции на Организатора. Всички данни са защитени.
11.4. Организаторът и Изпълнителят се задължават да спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използват предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.
11.5. Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определи в Политиката за поверителност за конкретната Игра и предоставени на участниците при регистрация.
11.6. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана на www.desizomonni.com.
11.7. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: office@desizomonni.com. 11.8. Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на електронна поща: kzld@cpdp.bg.
12 . РАЗНИ
12.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, или между Изпълнителя и участниците в Играта се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.
12.2. В рекламните материали за Играта, Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.

bg_BG
en_US bg_BG